Postanowienia ogólne
1.    Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów Strefy Fitness– zwanego dalej „Klubem”.
2.    Klientem Klubu  jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu jednodniowej wejściówki, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.
3.    Klienci zobowiązani są do korzystania z usług Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4.    Klient korzystając z usług Klubu, oświadcza że zapoznał się z treścią Regulaminu i Umowy oraz zgadza się na ich warunki.
5.    Klient  korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Korzystanie z  usług Klubu
6.    Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
7.    Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
8.    Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, sportowego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.
9.    Klienci Klubu są  zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia. 
10.    Klienci Klubu zobowiązani są do używania ręcznika podczas ćwiczeń.
11.    Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.
12.    Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z Klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
13.    Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.
14.    Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu,  spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.
15.    Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających  nie będą wpuszczane na teren Klubu.
16.    Zabrania się prowadzenia treningów personalnych na terenie Klubu przez osoby niezatrudnione w Klubie.
17.    Po zakończonym treningu należy uporządkować po sobie swoje stanowisko, odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
18.    Osoby niszczące sprzęt ,urządzenia oraz  wyposażenie Klubu, ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, a w przypadku osób nieletnich ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.    Osoby korzystające z usług Klubu, zobowiązani są do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach udostępnionych przez Klub. Za rzeczy pozostawione w szafkach Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Szafki należy opróżnić przed wyjściem z Klubu. Personel opróżnia szafki każdorazowo po zamknięciu Klubu. W razie pozostawienia swoich rzeczy w szafce, Klub zobowiązuje się do ich przechowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Rzeczy nieodebrane we wskazanym czasie, będą uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c i rozdysponowane przez Klub.
20.    Klubowicze zobowiązani są do pozostawienia rzeczy wartościowych w wydzielonych do tego szafkach depozytowych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, nie będące w szafkach depozytowych Klubu.

Zajęcia grupowe
21.    Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.
22.    Klub gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów  z odpowiednim doświadczeniem,
23.    Zapisy na zajęcia można dokonywać telefonicznie oraz online poprzez swoja strefę klienta. Zapisy możliwe są najwcześniej dwa dni przed zajęciami.
24.    W przypadku kiedy klient zapisany na dane zajęcia się nie pojawił, i nie odwołał wcześniej swojej rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości rezerwacji zajęć grupowych  tego klienta na okres 7 dni. Klub w ramach nieobecności na zajęciach pobierać będzie karę umowną 20 zł za każdą nieobecność, która nie została odwołana do godziny przed zajęciami
25.    W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych, na których nie ma zapisów, Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rezerwacji miejsc.
26.    Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
27.    Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
28.    W szczególnych przypadkach instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta  w zajęciach. W szczególności do przypadków takich należą: osoby nie posiadające odpowiedniego stroju lub obuwia, niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć, zakłócanie treningu innym osobom.

Postanowienia końcowe

29.    Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów , regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.
30.    Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.
31.    Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda kierownictwa Klubu.Udostępnij ten artykuł:
Udostępnij na facebookUdostępnij na gogole+Udostępnij na tweet